Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

TIN CHI HỘI VĂN HỌC

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐẮK LẮK
CHI HỘI VĂN HỌC
-----------e&f---------

                              
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 


Buôn Ma Thuột, ngày 11 tháng 8 năm 2014


THÔNG BÁO
VỀ VIỆC LẤY PHIẾU THĂM DÒ TÍN NHIỆM NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH, HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT, CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI VĂN HỌC
NHIỆM KỲ 2014 – 2019

- Căn cứ vào Điều lệ Hội đã được thông qua tại Đại hội V Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk ngày 26, 27 tháng 11 năm 2010 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn theo Quyết định số 3549/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2011;
-Thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk khóa V, lần thứ 10, ngày 19 tháng 7 năm 2014;
-Triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Chi hội Văn học nhiệm kỳ 2010 - 2014, lần thứ 13, ngày 8 tháng 8 năm 2014.

-Ban chấp hành Chi hội Văn học tổ chức lấy Phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự Ban chấp hành Chi hội Văn học, Hội đồng nghệ thuật và Chi hội trưởng chi hội Văn học nhiệm kỳ 2014 – 2019 của các hội viên Chi hội Văn học. Trường hợp hội viên vắng mặt tại Hội nghị tổ, Tổ trưởng phải gửi phiếu đến từng hội viên để các hội viên ghi và chuyển về tổ trưởng tập hợp, niêm phong chuyển về Chi hội trưởng.
Ban chấp hành Chi hội Văn học sẽ thành lập Ban kiểm phiếu để kiểm số phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự. Kết quả kiểm phiếu thăm dò tín nhiệm sẽ được Ban chấp hành Chi hội báo cáo lên cấp trên và thông báo tại Đại hội Chi hội để làm cơ sở tham khảo cho việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự lãnh đạo Chi hội nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:
I.                  SỐ LƯỢNG GIỚI THIỆU:
1.     Giới thiệu Ban chấp hành Chi hội: 06 người;
2.     Giới thiệu Hội đồng nghệ thuật: 06 người (thơ 03; văn xuôi 03);
3.     Giới thiệu Chi hội trưởng chi hội Văn học: 01 người (có tên được giới thiệu trong BCHCH).
Hội viên có thể ghi đủ số lượng, hoặc ít hơn số lượng theo quy định, nhưng không ghi quá số lượng đã quy định trên phiếu thăm dò tín nhiệm.
Riêng việc giới thiệu Hội đồng Nghệ thuật chuyên ngành thì hội viên ở tổ nào giới thiệu thành viên của chuyên ngành đó.
II.               TIÊU CHUẨN:
1.     Tiêu chuẩn thành viên Ban Chấp hành Chi hội
a.     Là hội viên Chi hội Văn học, có phẩm chất chính trị, nắm vững chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực Văn hóa Văn nghệ. Có khả năng chuyên môn, tổ chức và điều hành hoạt động của chi Hội.
b.     Có uy tín với hội viên, trung thực, công tâm, có khả năng đoàn kết, tập hợp hội viên, nhiệt tình hoạt động công tác Chi hội.
c.      Có điều kiện (sức khỏe, thời gian, tham gia công tác Hội…), có khả năng hoàn thành tốt công việc của Chi hội.
d.     Được hội viên tín nhiệm.
2. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Nghệ thuật (theo chuyên ngành):
a. Hội viên Hội VHNT Đắk Lắk, có trình độ nghiệp vụ cao, có uy tín chuyên môn thuộc chuyên ngành. Có khả năng thẩm định giá trị nghệ thuật thuộc chuyên ngành. Trung thực, công tâm, dám chịu trách nhiệm.
b. Nắm vững quan điểm, đường lối Văn hóa văn nghệ của Đảng và Nhà nước
c. Có điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ (sức khỏe, thời gian…), nhiệt tình với công tác Chi hội.
3. Tiêu chuẩn Chi hội Trưởng:
a. Hội viên đang sinh hoạt tại Chi hội Văn học, có phẩm chất chính trị, đảm bảo giữ vững quan điểm đường lối, văn hóa, văn nghệ của Đảng và chủ trương chính sách của Nhà nước. Có năng lực chuyên môn, có khả năng tổ chức và điều hành hoạt động của Chi hội.
b. Có uy tín trong hội viên, trung thực, công tâm, có khả năng đoàn kết, tập hợp hội viên, nhiệt tình hoạt động công tác Chi hội.
c. Có sức khỏe, có khả năng hoàn thành tốt công tác của Chi hội.
d. Được hội viên tín nhiệm.
III. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC:
1.     Khi giới thiệu hội viên cần lưu ý tới tiêu chuẩn, các độ tuổi, cơ cấu nam nữ, dân tộc, chuyên ngành. Có thể giới thiệu 01 người vào nhiều chức danh nhưng không nên giới thiệu vào tất cả các chức danh.
2.     Ban chấp hành Chi hội gửi kèm theo thông báo này bản Thăm dò tín nhiệm nhân sự Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2014 – 2019 để hội viên tham khảo (có dấu của treo của Hội).
3.     Để thuận tiện cho việc giới thiệu nhân sự của các hội viên, Ban tổ chức Đại hội gửi kèm danh sách UVHCH, thành viên Hội đồng nghệ thuật Chi hội Văn học khóa 2010 – 2014 để hội viên tham khảo.
Ban chấp hành Chi hội Văn học, Ban tổ chức Đại hội Chi hội Văn học nhiệm kỳ 2014 – 2019 trân trọng đề nghị hội viên thực hiện tốt việc ghi phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự với tinh thần trách nhiệm cao để kết quả lấy phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự có giá trị phục vụ Đại hội Chi Hội Văn học nhiệm kỳ 2014 – 2019.

                                             CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI VĂN HỌC
                                          Trưởng BTC ĐH CHVH nhiệm kỳ 2014 - 2019

                                                            Nguyễn Hồng Chiến

                                                                           (đã ký)

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ: 264 - THÁNG 8 NĂM 2014
TIN CHI HỘI VĂN HỌCHỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT DAK LAK
CHI HỘI VĂN HỌC
          -----------e&f---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       -----------e&f---------

Buôn Ma Thuột, ngày 10  tháng 8 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Tổ Lý luận – Phê bình văn học

BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI VĂN HỌC
- Căn cứ vào Điều lệ Hội đã được thông qua tại Đại hội V Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk ngày 26, 27 tháng 11 năm 2010 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn theo Quyết định số 3549/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2011;
-          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban chấp hành Chi hội Văn học;
-          Triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Chi hội Văn học nhiệm kỳ 2010-2014, lần thứ 13, ngày 8 tháng 8 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Thành lập Tổ Lý luận – Phê bình Văn học trực thuộc Chi hội Văn học gồm các ông (bà) có tên sau:
1.     Nhà văn Nguyễn Hồng Chiến - Phó chủ tịch Thường trực Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk, Chi hội trưởng làm Tổ trưởng;
2.     Nhà thơ Nguyễn Duy Xuân – Hội viên làm Tổ phó;
3.     Nhà thơ Lê Hữu Chỉnh – Hội viên làm thành viên;
4.     Nhà thơ Lê Thành Văn – Hội viên làm thành viên;
5.     Nhà văn Nguyễn Thị Thu Hương – Hội viên làm thành viên;
  Điều 2: Tổ Lý luận Phê bình văn học là thành viên Chi hội Văn học; chịu sự lãnh đạo của Ban chấp hành Chi hội, là cơ quan tư vấn giúp Ban chấp hành Chi hội nắm bắt hoạt động sáng tạo và lý luận phê bình văn học trong toàn Chi hội, trong đời sống văn học cả nước;
Tổ góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác lý luận, phê bình Văn học; tích cực tuyên truyền thực hiện đường lối văn học nghệ thuật của Đảng; khơi gợi, định hướng cho sáng tác văn học, để văn học luôn gắn bó chặt chẽ với hiện thực đời sống xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nền văn học tỉnh Đắk Lắk phong phú, tiên tiến, dân tộc, dân chủ và nhân văn.
Điều 3. Nhiệm kỳ của Tổ Lý luận Phê bình Văn học theo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Chi hội Văn học.
    Điều 4. Tổ trưởng các Tổ và các ông bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

                                                       TM. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI
                                                                    CHI HỘI TRƯỞNG
Nơi nhận                                                                       Nguyễn Hồng Chiến
-Như điều 3;                                                                                (đã ký)
-Tổ trưởng tổ Thơ và Văn xuôi;

-Văn phòng Hội (BC)

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

ĐỒI ĐỨC MẸ Ở MĂNG ĐEN-KON TUM

Sáng ngày 16 tháng 8 năm 2014, Đoàn VNS của Hội VHNT Dak Lak đã đi thực tế sáng tác đến Đồi Đức Mẹ thuộc thị trấn Măng Đen, tỉnh Kon Tum - vùng đất được mệnh danh là Đà Lạt 2 của Tây Nguyên.
Xin giới thiệu cùng các bạn chùm ảnh ấn tượng nơi đây!


Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

TIN VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

Sáng ngày 14 tháng 8, tại Văn phòng Hội VHNT Dak Lak, Nhà văn Khôi Nguyên - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đã gặp mặt và trao đổi với đoàn Họa sỹ đi thực tế sáng tác, tham gia Triễn lãm Mỹ thuật khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên) năm 2014 tại tỉnh Kon Tum và dự Đại hội cơ sở khu vực V do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tại thành phố Kon Tum.
Đây là hoạt động thường xuyên theo kế hoạch năm 2014 của chi hội Mỹ thuật. Đoàn sẽ đi từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8 năm 2014.


DANH SÁCH ĐOÀN THAM DỰ TRIỂN LÃM MỸ THUẬT KHU VỰC VÀ ĐI THỰC TẾ SÁNG TÁC TẠI KON TUM
(Kèm theo Quyết định số 21/QĐ-HVHNT ngày 12/8/2014)


STT
HỌ VÀ TÊN
Ghi chú
1
Đoàn Ngọc Dũng
Trưởng đoàn
2
Nguyễn Huy Lộc
Phó đoàn
3
Trần Thanh Long
Thành viên
4
Nông Hoàng Chiến
Thành viên
5
Nguyễn Tấn Vỹ
Thành viên
6
An Quốc Bình
Thành viên
7
Ngô Tiến Sĩ
Thành viên
8
Hồ Văn Hậu
Thành viên
9
Phạm Xuân Quang
Thành viên
10
Nguyễn Hải Long
Thành viên
11
Trần Hồng Lâm
Thành viên
12
Lê Vấn
Thành viên

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

TIN VĂN NGHỆ - NGHỊ QUYẾT BCHCH VĂN HỌC 13HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐẮK LẮK
CHI HỘI VĂN HỌC
-----------e&f---------

                               Số 13/NQ-CHVH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBuôn Ma Thuột, ngày 8 tháng 8 năm 2014
                                               

NGHỊ QUYẾT
BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI VĂN HỌC KHÓA V
(NHIỆM KỲ 2010 – 2015)

- Căn cứ vào Điều lệ Hội đã được thông qua tại Đại hội V Hội Văn học Nghệ thuật Đắk Lắk ngày 26, 27 tháng 11 năm 2010 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn theo Quyết định số 3549/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2011;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chấp hành Chi hội Văn học đã được thông qua tại Đại hội Chi hội Văn học khóa V, nhiệm kỳ 2010-2014, ngày 10 tháng 7 năm 2010;
Hội nghị Ban Chấp hành Chi hội Văn học Đắk Lắk khóa V – lần thứ mười ba, ngày 8 tháng 8 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ
1. Thống nhất với các bản dự thảo: Báo cáo Tổng kết công tác Chi hội khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng hoat động Chi hội khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2019; Báo cáo tự kiểm điểm Ban chấp hành Chi hội khóa V; Báo cáo công tác Tài chính Chi hội khóa V; Báo cáo về công tác chuẩn bị các văn bản xin thành lập Hội Nhà văn Đắk Lắk.
2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Chi hội Văn học khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019  như sau:
* Thời gian Đại hội: một ngày (ngày 10 tháng 10 năm 2014).
* Địa điểm: Trung tâm công tác Tuyên giáo Tỉnh Đắk Lắk.
* Thành lập Ban tổ chức Đại hội Chi hội, gồm:
2.1. Nhà văn Nguyễn Hồng Chiến – Phó chủ tịch Thường trực Hội VHNT Dak Lak, Chi hội Trưởng – Trưởng ban;
2.2. Nhà thơ Tiến Thảo - UVBCHCH – Phó ban;
2.3. Nhà thơ Phạm Doanh – Chi hội phó – Ủy viên
2.4. Nhà thơ Bùi Thị Ngọc Bích UVBCHCH – Ủy viên;
2.5. Nhà văn Nguyễn Liên - UVBCHCH - Ủy viên.
3. Thông qua dự kiến giới thiệu nhân sự UVBCHCH nhiệm kỳ 2014–2019:
3.1 Nhà văn Nguyễn Hồng Chiến – Phó chủ tịch Thường trực Hội, Chi hội Trưởng chi hội Văn Học nhiệm kỳ 2010 - 2014;
3.2 Nhà thơ Ngô Văn Hải – UVBCHCH nhiệm kỳ 2010-2014
3.3 Nhà thơ Bùi Thị Ngọc Bích – UVBCHCH nhiệm kỳ 2010-2014;
3.4 Nhà thơ Hoàng Thiên Nga - Hội viên
3.5 Nhà thơ Nguyễn Duy Xuân – Hội viên;
3.5 Nhà văn H’Xiu Hmok – Hội viên
4. Thành lập Tổ Lý luận – Phê bình Văn học gồm 5 thành viên:  
4.1 Nhà văn Hồng Chiến;
4.2 Nhà thơ Hữu Chỉnh;
4.3 Nhà thơ Nguyễn Duy Xuân;
4.4 Nhà văn Nguyễn Thị Thu Hương;
4.5 Nhà thơ Lê Thành Văn
Ban chấp hành chi Hội chỉ định Nhà văn Nguyễn Hồng Chiên – Chi hội Trưởng làm tổ trưởng:
5. Giao Tổ trưởng các tổ phổ biến đến toàn thể hội viên bổ sung các ý kiến vào dự thảo các báo cáo đã được Hội nghị thống nhất góp ý xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

                                                           TM. BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI
                                                                      CHI HỘI TRƯỞNG
                            Nguyễn Hồng Chiến
Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI

Sáng ngày 5 tháng 8 năm 2014, tại Văn phòng Hội VHNT Dak Lak, Chi hội Văn Học đã làm lễ kết nạp hội viên mới. Nhà thơ Tiến Thảo - UVBCHCH Văn học, Tổ trưởng tổ Thơ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (ảnh dưới)

Nhà văn Hồng Chiến - Chi hội Trưởng Chi hội Văn học công bố Quyết định của Ban chấp hành Hội VHNT Dak Lak (ảnh trên);
Nhà văn Khôi Nguyên - Chủ tịch Hội và Nhà thơ Đặng Bá Tiến - Phó bí thư Đảng đoàn trao Quyết định, Thẻ hội viên và tặng hoa hội viên mới (ảnh dưới);


Chú thích ảnh trên (từ trái qua phải): Nhà văn Khôi Nguyên - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội; hội viên mới - Nguyễn Duy Xuân;  hội viên mới - Lê Thành Văn; Nhà thơ Đặng Bá Tiến - Phó bí thư Đảng đoàn, Phó tổng biên tập Tạp chí Chư Yang Sin.
Ban chấp hành Chi hội Văn học chụp ảnh lưu niệm với hội viên mới (ảnh dưới)


Chú tích ảnh trên (từ trái qua phải): Nhà văn Nguyễn Liên - UVBCHCH, tổ trưởng tổ Văn xuôi; Nhà văn Hồng Chiến - Phó chủ tịch Thường trực Hội kiêm Chi hội Trưởng; Nhà thơ Phạm Doanh - Chi hội phó; Nhà văn Khôi Nguyên - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội; Nhà thơ Ngọc Bích - UVBCHCH; hội viên mới - Nguyễn Duy Xuân; hội viên mới - Lê Thành Văn; Nhà thơ Đặng Bá Tiến - Phó bí thư Đảng đoàn, Phó tổng biên tập Tạp chí Chư Yang Sin; Nhà thơ Tiến Thảo - UVBCHCH.
Nhà thơ Nguyễn Duy Xuân phát biểu cảm tưởng sau khi nhận Quyết định kết nạp vào Hội VHNT Dak Lak (ảnh dưới)Chủ Nhật, 3 tháng 8, 2014

GIỚI THIỆU CHƯ YANG SIN SỐ 263 - tác giả HUỆ NGUYÊN

Tác giả HUỆ NGUYÊN


Mùa thơm những cánh tay gầy

chiều vắt trên ngọn khoai nước
tiếng nhái gọi bầy gặm nắng
con chuồn ngô chở giấc mơ tôi thơm lựng cánh đồng…

rót mình vào những nhộn nhịp mùa màng
tôi nghe giọt mồ hôi rụng từ gò má chị ngân nga hát
ngày nắng rạm
những bông lúa vàng au uốn mình quấn những bàn tay gọi
       anh quảy mùa qua nhọc nhằn nông vụ
để cái cười tỏa hương

mẹ lội ngang chiều đôi chân sờn rách vết bùn
gấu quần ống cao ống thấp
mùa ngát thơm từ đôi bàn tay chai sạm
còn thương lưỡi hái lưỡi liềm

chiếc nón mê cha đội tuột vành
che ngang đời khốn khó
bóng già nua hắt lên từng gồi* lúa
cha gom những đói no oằn quang gánh quảy về…


16.8.2013

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

THEO CHÂN CHIẾN SỸ CHỐNG GIẶC LỬA (tiếp theo)

Chú thích ảnh: Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk (người mặc áo vàng) trực tiếp chỉ huy tại hiện trường.

Ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội bên nhà số 115, tạt vào tường ngôi nhà 117 đường Y Jut, trong khói lửa mịt mù lúc ẩn lúc hiện hình ảnh khoảng hai chục cảnh sát PCCC kéo vòi nước theo hướng tay chỉ của người mặc bộ đồ ka ki bạc màu, phun thẳng vào tường nhà số 115 chung với nhà số 117; tiếng người nào đó kêu lên: Ông Tư Rơi, Giám đốc Công an tỉnh đấy! Tiếng kêu như reo của một người dân làm người đàn ông đang hung hăng chửi bới cảnh sát bỗng lặng ngắt. Tôi lia ống kính kịp ghi lại khoảng khắc vị Tướng chỉ huy ngành Công an tỉnh Đắk Lắk - Trần Kỳ Rơi đang đứng chung với những người lính trong mịt mù khói lửa, sát cạnh những mảnh tường đang cháy có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Ông  ra những mệnh lệnh cần thiết cho cán bộ, chiến sĩ xung quanh chặn đứng ngọn lửa không cho lan qua nhà số 117. Có chiến sĩ bắc thang định leo lên tường nhà số 115, ông nói gì đó rồi chỉ qua nhà số 113, người cảnh sát hạ thang xuống vừa lúc xe cần cẩu của Công ty Điện lực Đắk Lắk chạy đến, hai chiến sĩ leo lên, kéo vòi rồng xịt vào phía trong nhà 115. Hình ảnh của ông tướng đứng chung với anh em ngay trên điểm nóng nhất của cuộc chiến, không những động viên những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ chiến đấu với giặc lửa an tâm, dốc toàn bộ tâm trí chiến đấu mà còn làm vững tin những người dân có mặt tại hiện trường, cho dù họ là khách vãng lai hay là nạn nhân có cơ ngơi dành dụm cả đời phút chốc đang chìm trong biển lửa.

Xe cứu hỏa nối đuôi nhau chạy vào và có cả, xe bồn của Công ty môi trường đô thị thành phố Buôn Ma Thuột cũng được điều đến hỗ trợ lực lượng PCCC, bao vây khống chế ngọn lửa. Khoảng gần 16 giờ vụ cháy đã được khống chế, không lan thêm ra các căn hộ bên cạnh. Các chiến sỹ PCCC vẫn tiếp tục công việc dập nốt các đám lửa thỉnh thoảng bùng lên trong các căn nhà mái vừa sụp xuống. Bổng có người thúc vào tôi. Tôi quay lại nhận ra anh Huy, Trưởng Phân xã TTXVN tại Đắk Lắk đang kéo tay Đại tá Nguyễn Văn Định, nguyên Phó Giám đốc Công an Tỉnh vừa được đề bạt làm Giám đốc Sở cảnh sát PCCC tỉnh Đắk Lắk (nhưng nghe đâu phải đến ngày 1/8/2014 mới có hiệu lực), đề nghị cho biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Anh em đồng nghiệp xúm lại tác nghiệp, tôi cũng cố bấm vài kiểu hình ghi lại hình ảnh anh em phóng viên tác nghiệp trong màn khói lửa bao phủ.

Gần 19 giờ đám cháy được khống chế hoàn toàn, các chiến sỹ PCCC cuộn ống nước, lăn lại xe chuẩn bị ra về, nhiều người ngồi bệt ngay xuống nền đường, trước ngôi nhà số 95 còn nguyên vẹn để thở; vài người xúm lại chia nhau gói thuốc lá. Tôi lia máy ghi hình ảnh người lính vừa hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị rời trận địa; một người thấy vậy kêu lên: Chú đừng đăng báo chúng cháu đang hút thuốc đấy nhé! Tôi lại bắt tay những người cảnh sát còn rất trẻ, họ vừa trải qua một trận chiến đấu căng thẳng, nguy hiểm, giành giật lại sự bình yên cho nhân dân và trong trận chiến ấy rất có thể sẽ có người phải ra đi, từ giã cuộc sống giữa tuổi thanh xuân của mình. Nhưng họ đã tình nguyện nhận nhiệm vụ bảo vệ cho nhân dân có cuộc sống bình yên nên chấp nhận tất cả, không ngại hy sinh tính mạng của mình. Những bàn tay lạnh ngắt, da nhăn nheo vì thấm nước sau hơn nửa ngày căng thẳng đấu nhau với giặc lửa, nắm tay tôi rất chặt; miệng  nở nụ cười tươi, mặc dù tôi biết các anh chắc đói cả rồi. “Công việc của chúng cháu là vậy thôi, khi có hỏa hoạn phải xác định ngay biện pháp ngăn chặn, khống chế không cho đám cháy lan rộng. Hôm nay nhờ có phương án chính xác nên khống chế được lửa, nhiều nhà cùng chung vách trong khu phố đông đúc như thế này vẫn an toàn là thành công lớn đấy chú ạ”. Họ rất hồn nhiên trao đổi với tôi khi đánh giá kết quả “trận đánh”.

Hơn 19, trời đột ngột đổ mưa; trên các ngã tư đường, xung quanh hiện trường, cảnh sát giao thông và cảnh sát trật tự vẫn đứng làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, hướng dẫn cho người, xe lưu thông. Vẫn còn rất đông người tụ tập trên vỉa hè nhìn về khu nhà sau hỏa hoạn với ánh mắt đau đớn, buồn rầu; chắc nhiều người trong số họ là nạn nhân hay bạn bè những người không may mắn bị hỏa hoạn cướp đi toàn bộ gia sản cả đời tích cóp nay bỗng trắng tay, không chốn nương thân. Trước nhà số 119, nơi góc đường Y Jut – Phan Bội Châu mấy ông thợ điện cùng với cảnh sát mặc sắc phục xanh đang nỗ lực sửa bình hạ áp. Đèn đường bật sáng, soi rõ những hạt mưa rơi xiên xiên xuống những bức tường đứng trơ trụi, đen thui vẫn còn nghi ngút khói.

Cả khu phố sầm uất gồm 14 căn hộ vừa buôn bán, vừa là nơi ở của nhiều gia đình phút chốc thành đám tro tàn. Đây là vụ hỏa hoạn lớn nhất từ trước tới nay xảy ra ở Đắk Lắk. Nhiều gia đình chỉ kịp ôm con chạy thoát thân, không mang theo được gì và cũng may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân cháy theo nhận định bước đầu của cơ quan chuyên môn là do chập điện. Sự cố do con người hay vì đường dây quá tải, thì phải đợi cơ quan chuyên môn xác minh làm rõ sau.

Gần hai chục căn hộ và ngôi đình thiêng Lạc Giao cùng chung vách với các căn nhà bị cháy vẫn được bình yên. Có được kết quả đó là một sự cố gắng rất lớn của cả ngành Công an Đắk Lắk, cùng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bạn giống như một trận đánh hợp đồng binh chủng. Vị Tướng chỉ huy trận đánh biết huy động nhân lực, vật lực một cách tài tình, hợp đồng tác chiến, bao vây, khống chế để giảm thiểu tổn thất ít nhất có thể. Vì công việc, tôi theo chân các anh cảnh sát từ đình Lạc Giao, băng qua đường Phan Bội Châu rồi đường Y Jut, lại quay về đường Phan Bội Châu để bao vây đám cháy giữa khu vực đông dân cư, buôn bán sầm uất nhất của thành phố; tận mắt thấy những các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông và trật tự làm rất tốt việc lập hàng rào, điều tiết giao thông, đảm bảo không có lộn xộn xảy ra trong khu vực có hỏa hoạn. Điều đáng mừng hơn khi chứng kiến thái độ bình tỉnh của các anh trước thái độ thiếu kiềm chế của một số người gặp nạn đã làm đẹp thêm hình ảnh người Công an nhân dân trong con mắt người dân. Trong trận đấu sinh tử với giặc lửa, mặc dù phương tiện PCCC của tỉnh đã lạc hậu, không có phương tiện hiện đại để chữa cháy những ngôi nhà cao tầng, nhưng chỉ huy đã biết phối hợp với các đơn vị bạn điều xe chuyên dụng của Cảng Hàng không sân bay Buôn Ma Thuột, xe cẩu của Công ty điện lực và xe bồn của Công ty Môi trường - Đô thị thành phố cùng bao vây, khống chế và dập tắt đám cháy, không để lan rộng; đó một chiến công rất lớn của Công an tỉnh Đắk Lắk. Xin chúc mừng những người Công an Đắk Lắk đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân. 

THEO CHÂN CHIẾN SỸ CHỐNG GIẶC LỬA

THEO CHÂN CHIẾN SỸ CHỐNG GIẶC LỬA

Ghi chép 

Đầu giờ chiều ngày 28 tháng 7, tôi vừa ngồi vào bàn làm việc đã thấy họa sỹ An Quốc Bình – Thư ký tòa soạn Tạp chí Chư Yang Sin lao vào phòng thét lên: “Cháy! Anh ơi, cháy phía sau đình Lạc Giao rồi, khói dữ lắm!” Tôi vội ôm máy ảnh lao xuống cầu thang, chạy ra đường. Hai anh em ra đến ngã tư Hoàng Diệu – Điện Biên Phủ đã thấy cảnh sát giao thông và trật tự chốt chặn đường; dân đứng đông nghịt, mắt dõi về phía đình Lạc Giao, khói cuồn cuộn bốc lên che kín cả góc thành phố. Tôi cùng họa sỹ An Quốc Bình gạt mọi người ra để lao về phía Đình. Có lẽ nhìn thấy tôi biết là Nhà báo nên cảnh sát nhường đường cho chạy qua. Phía sau đình Lạc Giao thỉnh thoảng vẫn thấy ngọn lửa lóe lên phía trên nóc Đình.

Đình Lạc Giao nằm ở trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, được xây dựng  khoảng năm 1928 – 1930, thời Pháp thuộc do ông Phan Hộ người huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa lập nên. Đình được đặt tên Lạc Giao vì chính địa điểm nơi đặt đình này, ông Phan Hộ lần đầu tiên lên gặp gỡ các già làng người Ê đê, được họ tiếp đón chu đáo, mặc dù khi ấy quan lại thực dân Pháp ra sức ngăn cấm người Kinh lên đây giao lưu. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 100 chiến sĩ Nam tiến đã hy sinh bên cạnh khu biệt điện Bảo Đại trong một trận đánh không cân sức; nhân dân tổ chức đấu tranh, buộc chế độ cũ chấp nhận cho Đình rước linh vị 100 chiến sĩ về thờ. Sau chiến dịch đại thắng mùa xuân 1975, nước nhà thống nhất, đình Lạc Giao được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia, nơi hàng năm tổ chức các hoạt động tế lễ định kỳ như: ngày 16, 17 tháng Giêng, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, người dân làm ăn, buôn bán thuận lợi, phát đạt. Ngày 16, 17 tháng Tám (Âm lịch), lễ tạ ơn trời đất, thần linh, giúp bà con làm ăn, buôn bán thuận hòa.  Ngày 27 tháng 10 (Âm lịch), Lễ tế 100 chiến sỹ Nam tiến hy sinh thể hiện lòng thành kính, tri ân của nhân dân với những người đã ngã xuống để dành lại hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc. Ngày 10 tháng 3 (Âm lịch), đình Lạc Giao là nơi tổ chức lễ Giỗ Tổ hàng năm của tỉnh Đắk Lắk để nhân dân tỏ lòng thành kính hướng về đất Tổ, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”… Một ngôi đình đã in đậm trong trái tim của bao thế hệ người từng sống, chiến đấu và xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, vậy mà… Chân chạy nhưng đầu tôi luôn nghĩ về Đình và không khỏi lo sợ hỏa hoạn cướp đi tài sản tâm linh qúi giá đã được cha ông để lại…
Chúng tôi lao vào Đình, người dân tập trung trong sân khá đông, khói lửa vẫn cuồn cuộn bốc lên phía sau điện chính. Nhân dân và cảnh sát né đường cho tôi chạy ra sau Đình, năm chiến sĩ cảnh sát đang dùng bốn vòi rồng phun nước qua bức tường vừa bị đập vỡ để dập lửa mấy ngôi nhà bên cạnh. Nhìn lên phía trước ngọn lửa tạt vào ngọn cây sao cao hơn dãy nhà hai tầng thiêu cành lá cháy đỏ rực. Gió thổi mạnh, từ hướng Đình qua đường Y Jut đã góp phần hạn chế lửa lan qua đình Lạc Giao. Tôi chạy qua ngã tư đường Phan Bội Châu – Y Jut thấy ba chiếc xe cứu hỏa của Cảnh sát PCCC tỉnh đang phun nước vào tiệm giày Minh Hưng và cửa hàng lốp xe Minh Hiền; mấy phút sau có thêm một xe của Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột lao vào bật súng bắn nước làm sập biển quảng cáo tiệm giày Minh Hưng để cảnh sát bắc thang leo lên mái nhà, kéo vòi rồng phun ra phía sau. Bên đường dân đứng đông lắm, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự phải lập hàng rào ngăn dân để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
Phương tiện hiện đại lần đầu tiên được sử dụng chữa cháy tại thành phố Buôn Ma Thuột chiều ngày 28 tháng 7 năm 2014

Tôi len qua rừng người, qua luôn hàng rào cảnh sát vào bên trong tác nghiệp. Khói mù mịt, chịu không nổi tôi lui ra ngã tư Y Jut – Phan Bội Châu, sát bên hàng rào cảnh sát để thở, mắt không rời hiện trường. Bỗng có tiếng quát: Tránh ra cho tao vào! Tôi quay lại thấy một người trung niên không mặc áo đang cố đẩy hai cảnh sát để vào phía trong. Anh cảnh sát mang quân hàm Trung úy vẫn nhỏ nhẹ: “Bác ơi không vào được đâu, để anh em dập lửa đã”. “Mẹ mày, nhà tao cháy hết rồi có cho tao vào không thì bảo!” Ba anh cảnh sát xúm lại làm hàng rào chắn phía trước, vẫn nhỏ nhẹ động viên người đàn ông đang hóa điên; nhiều người dân đứng xung quanh cũng ứa nước mắt tham gia giữ người đàn ông lại. 


(Còn nữa)